Polish & Eastern Europe food wholesaler

 

 

 

4Foods →  Polityka prywatności

 

 

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania, jest
POLISH POWER Ltd. prowadzący działalność jako 4FOODS, Unit2, 1-6 Booth Street, Birmingham Smethwick B66 2PF

Podstawy prawne i cel przetwarzania

Administrator przetwarza dane osobowe w celu wykonania czynności notarialnych, na podstawie art. 6 ust. 1 b) i c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

 Kiedy i w jaki sposób udostępniam dane osobowe podmiotom trzecim? Czy przekazuję dane do państw trzecich?

Dane osobowe mogą zostać, po dokonaniu czynności notarialnej, przekazane odbiorcom określonym w odrębnych przepisach, w szczególności sądom oraz organom administracji państwowej i samorządowej. Nie przekazuję danych do państw trzecich.

Dostęp do danych osobowych

Akty notarialne oraz akty poświadczenia dziedziczenia zawierające dane osobowe nie są udostępniane do wglądu, za wyjątkiem sytuacji określonych w przepisach odrębnych. Osoba, której dane dotyczą, będąca stroną danej czynności notarialnej lub uprawniona na podstawie przepisów ustawy Prawo o notariacie lub przepisów odrębnych może żądać wydania wypisu lub wyciągu aktu notarialnego lub aktu poświadczenia dziedziczenia lub wyciągu z Repertorium A, na warunkach określonych w ustawie Prawo o notariacie oraz przepisach odrębnych.

 Zmiana danych osobowych. Wycofanie zgody. Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych

Ze względu na specyfikę czynności notarialnych, w szczególności tych dokumentowanych aktami notarialnymi, dane osobowe zawarte w treści czynności notarialnych nie podlegają usunięciu ani uaktualnieniu, a ich modyfikacja możliwa jest jedynie w sposób przewidziany w ustawie Prawo o notariacie. Dane osobowe zamieszczone w aktach notarialnych, aktach poświadczenia dziedziczenia, wypisach, odpisach oraz w Repertorium A nie podlegają również usunięciu i nie ma możliwości ich przenoszenia.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych lub wycofanie zgody na przetwarzanie danych może zostać zgłoszony przed dokonaniem czynności notarialnej, co skutkować będzie odmową jej dokonania. Sprzeciw i wycofanie zgłoszone po dokonaniu czynności notarialnej nie mają wpływu na zgromadzone i zarejestrowane na potrzeby czynności notarialnej dane osobowe.

W pozostałym zakresie z prawa do usunięcia danych można skorzystać np. gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane albo gdy osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych. Nadto, w przypadku, gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Wszelkie pozostałe pytania, wątpliwości i skargi

W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii (choć mam nadzieję, że nie będzie konieczności wniesienia tego rodzaju skarg), prosimy o przesłanie emaila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres: orders@4foods.co.uk Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielę na nie odpowiedzi.

Osoby, których dane osobowe przetwarzam, mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

 

POLISH POWER LTD T/A 4FOODS
Unit2, 1-6 Booth Street, Birmingham Smethwick B66 2PF

Greg Zajchowski
General Director

Informacja Dotycząca Plików Cookies. Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, że Użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Zgoda